1. Sứ mạng

Trường Du lịch – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Quốc gia; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2025 phát triển thành trường đại học thành viên của Đại học Huế, đến năm 2030 trở thành trường đại học trọng điểm về du lịch của cả nước.

3. Giá trị cốt lõi

Khai phóng – Hội nhập – Chất lượng – Chuyên nghiệp

4. Cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo

Trường sẽ có 10 ngành đào tạo đại học với 4 ngành đào tạo theo cơ chế đặc thù
của Chính phủ, 3 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy mô đào tạo của Trường khoảng 4.000-6.000 sinh viên các cấp học.