Ngày 15/10/2018, Bộ KH&CN đã cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện ASTRI.

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Công nghệ Hỗ trợ Nông nghiệp

– Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: Agricultural Support Technology Research Institute

 

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: ASTRI

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ hỗ trợ nông nghiệp gồm: Công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp; Chọn, tạo giống cây trồng; Công nghệ nhân giống cây trồng.

Dịch vụ KH&CN: Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hỗ trợ Nông nghiệp (ASTRI) là tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học (R&D) ở trình độ cao về các khoa học ứng dụng, đổi mới sáng tạo và công nghệ đa ngành phục vụ các ngành công nghiệp; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân lực trình độ cao cho các doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật.

Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực Công nghệ phối tinh nhân tạo và đông lạnh tế bào sinh sản; Công nghệ chọn lọc giới tính và chế phẩm sinh học; Công nghệ sinh – y học và sinh học nano; Công nghệ thông tin, truyền thông và xử lý tín hiệu sinh – y học; Công nghệ điện tử và tự động hoá; Công nghệ Chẩn đoán và dự báo dịch hại; Công nghệ gen và tế bào (động vật, thực vật) và dược; Công nghệ tin-sinh học, protein enzyme, sinh – y học tái tạo và vi sinh; Kinh thầu sinh – y học và Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao; Công nghệ môi trường và năng lượng tái tạo.

b) Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế và chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Triển khai và đánh giá, định giá chiến lược, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

c) Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tạp chí về kết quả nghiên cứu, giáo trình, tài liệu giảng dạy về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

d)Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học khác có liên quan; Phát triển các dự án hợp tác NC&TK và các kết quả nghiên cứu vào các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

e) Tổ chức các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiền của Viện. Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnhvực khoa học khác có liên quan.

g) Dich vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.

h) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ môi trường, sinh – y học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan; Thiết lập quan hệ với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó đặt ưu tiên đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

k) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Sáng lập Bảo trợ quy định