Viện có nhiệm vụ chủ yếu: thực hiện các đề tài dự án, chương trình phát triển nông nghiệp nhiệt đới và nông nghiệp công nghệ cao về cây, con theo hướng hiện đại, hiệu quả ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp và xây dựng môi trường nông nghiệp công nghiệp cao.

Nhiệm vụ

 Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, đánh giá thẩm định các đề tài dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao trình độ chuyển giao khoa học và công nghệ nông nghiệp công nghệ cao.

 Sản xuất, kinh doanh những kết quả nghiên cứu về cây (cây thuốc dược liệu, cây lương thực, cây công nghiệp...) về con, các chế phẩm từ các sản phẩm nông nghiệp.

 Liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, thực hiện nhiệm vụ của Viện và các cơ quan chủ quản.

 Dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, đánh giá, thẩm định, và thực hiện các đề tài, dự án chương trình phát triển nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về nông - lâm - nghiệp, công nghệ sinh học.