Các nhiệm vụ chính

- Thực hiện các nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Khoa học đất, lập địa; phân chia lập địa; phân hạng đất, đánh giá tiềm năng đất lâm nghiệp;

b) Các giải pháp khoa học công nghệ quy hoạch, quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp; biện pháp phòng chống thoái hóa, ô nhiễm và sa mạc hóa đất lâm nghiệp;

c) Sinh lý thực vật rừng;

d) Bảo tồn và phát triển các loài cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế, khoa học, bảo vệ môi trường;

đ) Sinh thái cá thể, quần thể, quần xã thực vật rừng; các đặc trưng cơ bản của các hệ sinh thái rừng và mối quan hệ giữa các nhân tố sinh thái với hệ sinh thái rừng; đa dạng sinh học ở mức độ loài và hệ sinh thái; các giải pháp quản lý bền vững các hệ sinh thái rừng; Sinh thái và môi trường rừng ngập mặn;

e) Môi trường và diễn biến môi trường, phát thải khí nhà kính trong lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng; tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp; Thuỷ văn rừng, xói mòn đất và cân bằng nước trong hệ sinh thái rừng;

g) Vi sinh vật, chế phẩm vi sinh, phân bón hữu cơ để tăng năng suất cây rừng, cải tạo đất và công nghệ sinh học môi trường lâm nghiệp.

Thực hiện dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Phân tích, kiểm nghiệm đất, môi trường, thực vật và vi sinh vật thuộc lĩnh vực chuyên môn của Viện;

b) Điều tra xây dựng bản đồ đất, lập địa và lập quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp;

c) Đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến lược;

d) Dịch vụ khoa học công nghệ khác thuộc lĩnh vực chuyên môn của Viện.

Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.