Chức năng

 Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam từ góc độ xã hội học; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về xã hội học; mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy hội nhập quốc tế về xã hội học.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Xã hội học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của xã hội Việt Nam từ góc độ xã hội học; góp phần nhận diện và làm sáng rõ những vấn đề xã hội trong quá trình phát triển ở Việt Nam.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về xã hội học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo theo sự phân công của Viện Hàn lâm và theo yêu cầu thực tiễn

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học cho các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ khoa học về những vấn đề xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Xã hội học.

6. Thúc đẩy, thực hiện và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng khoa học với các tổ chức, địa phương, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Viện Hàn lâm.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải kiến thức và các kết quả nghiên cứu xã hội học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Xã hội học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.