Nhiệm vụ

- Đào tạo sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn binh chủng hợp thành và các binh chủng: Tăng – Thiết giáp, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Hóa học, Trinh sát, Phòng không Lục quân;

- Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ khoa học quân sự;

- Đào tạo cán bộ giảng dạy chiến thuật binh chủng hợp thành cấp trung đoàn, sư đoàn cho các học viện, trường sĩ quan;

- Đào tạo sĩ quan chỉ huy, tham mưu quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huyện (thành phố, quận, thị) thuộc tỉnh, thành phố;

- Đào tạo sĩ quan chỉ huy, tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn cho nước ngoài khi được Bộ Quốc phòng giao;

- Đào tạo ngắn hạn và hoàn thiện cho sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp trung, sư đoàn và quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huyện (thành phố, quận, thị) thuộc tỉnh, thành phố;

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu khoa học quân sự phục vụ giảng dạy ở Học viện và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học quân sự do Bộ Quốc phòng giao;

- Sẵn sàng làm nhiệm vụ A2 khi có tình huống xảy ra và các nhiệm vụ khác khi được Bộ giao.

Giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã đào tạo trên 400 khóa học, với hơn 50 ngàn cán bộ CH - TM cấp trung đoàn, sư đoàn, chuyên ngành các binh chủng, cán bộ quân sự địa phương cấp huyện (quận), tỉnh (thành), giảng viên chiến thuật và hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ cho Quân đội ta và quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 2,3,4. Nhiều công trình khoa học của Học viện đã được vận dụng kịp thời và có hiệu quả cho nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân ta trong chiến tranh giải phóng cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đội ngũ cán bộ đã qua đào tạo tại Học viện Lục quân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về quân sự, có năng lực, lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vị trí, vai trò và uy tín trên cương vị công tác, nhiều đồng chí đã phát triển trở thành tướng lĩnh trong quân đội, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhà khoa học có uy tín.

* Các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện:

- Đào tạo cán bộ CH - TM cấp trung, sư đoàn bộ binh;

- Đào tạo chủ nhiệm binh chủng cấp sư đoàn (quân khu, quân đoàn) các chuyên ngành Trinh sát, Pháo binh, Tăng - Thiết giáp, Công binh, Thông tin, Hóa học;

- Đào tạo giảng viên chiến thuật BCHT cấp trung đoàn cho các học viện, nhà trường;

- Đào tạo ngắn hạn và hoàn thiện sĩ quan CH - TM cấp trung đoàn, quân sự địa phương cấp huyện, quận;

- Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ quân sự.

- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 2,3,4.

- Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia:

+ Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ quân sự;

+ Đào tạo sĩ quan CH - TM cấp trung, sư đoàn;

+ Đào tạo giảng viên chiến thuật binh chủng hợp thành.

* Hình thức đào tạo:

+ Đào tạo chính quy tập trung dài hạn;

+ Đào tạo chính quy tập trung ngắn hạn.

* Trình độ đào tạo: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.