Chức năng:

Liên hiệp USGEG là đơn vị tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực theo hướng chuyên sâu đa nghành ,đa lãnh vực để nghiên cứu ứng dụng, triển khai và sản suất thử nghiệm, phát triển Khoa học và Công nghệ trong các lĩnh vực Địa chất, Địa vật lý, Địa lý, Điện tử,Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng,Giao thông,Năng lượngThủy điện,Thủy lợi, Công nghệ khoáng, Đá quý …

Nhiệm vụ:

a. Nghiên cứu triển khai và ứng dụng những thành tựu trong các lĩnh vực:

Địa chất, Địa vật lý, Địa lý,Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Năng lượng, Thủy điện,Thủy lợi,Công nghệ khoáng,Đá quý và Đá bán quý…

b. Sản xuất, Kinh doanh :

-Các thiết bị Công nghệ và sản phẩm Khoa học công nghệ.

-Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị liên quan đến các lĩnh vực Địa chất, Địa vật lý, Địa lý, Điện tử, Tài nguyên, Môi trường,Xây dựng, Giao thông, Năng lượng,Thủy điện, Thủy lợi,Công nghệ khoáng, Đá quý và Đá bán quý..

1.    Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực Địa chất,Tài nguyên, Môi trường, và Địa vật lý, trong đó bao gồm:

-        Địa chất, Địa chất công trình, Địa chất môi trường, Địa chất cảnh quan và Du lịch, Bảo tồn di sản địa chất, phát triển mạng lưới công viên Địa chất ở Việt Nam, Quy hoạch hoạt động khoáng sản,Khai thác,Chế biến khoáng sản, Khoan và Công nghệ khoan.

-        Trắc địa địa hình,T tin học địa chất, Địa chất thủy văn, Cấp thoát nước.

-        Thủy lợi, Thủy điện, các nguồn năng lượng thiên nhiên và tái tạo.

-        Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Cầu, Cảng.

-        Đo đạc các trường Địa vật lý, các tham số vật lý đất đá và môi trường, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm không phá hủy, khảo sát trượt lở đất, nghiên cứu rủi ro, tai biến địa chất,

-        Xây dựng giải pháp, công cụ quản lý và triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học bảo đảm phát triển bền vững. Ứng dụng công nghệ thông tin GIS trong các lĩnh vực có liên quan (xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa bản đồ, giải đoán ảnh viễn thám, …

2.    Hợp tác liên doanh, liên kết, thông tin, tư vấn với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Địa chất, Địa vật lý, Địa lý, Điện tử, Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Năng lượng, Thủy điện, Thủy lợi, Công nghệ khoáng, Đá quý và Đá bán quý…

3.    Thông tin tư vấn, phản biện khoa học, chuyển giao quy trình công nghệ, thiết bị, vật liệu.

4.    Tổ chức và tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của USGEG.