Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

I. PHÒNG TỔNG HỢP - CHỨNG NHẬN

1. Chức năng

- Giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp, điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch làm việc của Trung tâm và thực hiện công tác quản trị hành chính, kế toán - tài vụ, tổ chức nhân sự, tổng hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị;

- Tổng hợp kế hoạch, tổ chức, nhân sự, quản lý tài chính, tài sản, văn thư, hành chính, quản trị và thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Xây dựng các văn bản phục vụ tổng hợp kế hoạch, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, văn thư lưu trữ, hành chính quản trị và thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm;

- Thực hiện chức năng tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tiêu chuẩn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính theo quý, năm, 5 năm của Trung tâm theo quy định;

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất cho mọi hoạt động thường xuyên của Trung tâm;

- Tổng hợp báo cáo hoạt động của đơn vị theo chế độ định kỳ và đột xuất;

- Tổ chức, phối hợp hoạt động của các phòng, đơn vị để đảm bảo cho sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm được xuyên suốt, kịp thời và hiệu quả;

- Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức và thực hiện công tác lễ tân, ngoại giao, chuẩn bị các điều kiện để Lãnh đạo Trung tâm làm việc và đi công tác. Điều phối phương tiện làm việc và phương tiện đi lại kịp thời phục vụ cho các phòng;

- Tổ chức công việc phòng ban và bảo mật, an ninh, trật tự, phòng chống hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cơ quan;

- Tổ chức và thực hiện phương thức hoạt động một cửa, giao nhận mẫu tại Trung tâm;

- Phổ biến các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ đã được quy định đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Hướng dẫn các chế độ chính sách, thủ tục, quy định có liên quan đến tài chính và hành chính cho các phòng đảm bảo thực hiện đúng chính sách, chế độ chi tiêu và đúng mục đích;

- Quản lý, theo dõi thường xuyên, thống kê và kiểm kê tài sản của Trung tâm theo quy định;

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định về chế độ báo cáo tài chính, quy trình trình ký các loại sổ sách, chứng từ;

- Quản lý, tổ chức bộ máy, tham mưu đề xuất nâng lương, theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép, hợp đồng (nhân lực, kinh tế, hợp tác);

- Duy trì hoạt động trang web điện tử Trung tâm.

- Quản lý, theo dõi và đề xuất phương án sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc.

- Thực hiện một số công tác khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.

- Tham gia xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

- Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế;

- Thực hiện hoạt động tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước;

- Thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp;

- Thực hiện các hoạt động trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường; 

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các hoạt động trợ giúp các đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch;

- Tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phổ biến áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, TBT và năng suất;

- Thực hiện áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và năng suất;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, quảng bá về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mã số mã vạch, năng suất và chất lượng tại địa phương;

- Tổ chức tham quan, học tập, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng;

- Thực hiện hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các hoạt động kỹ thuật khác về tiêu chuẩn, chất lượng và năng suất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực về tiêu chuẩn, chất lượng.

- Thực hiện tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Báo cáo công tác của phòng theo định kỳ, đột xuất;

- Quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ công tác của bộ phận theo đúng quy định;

- Thực hiện một số công tác khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.

II. PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

  1. Chức năng

- Là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm thực hiện chức năng tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực đo lường, an toàn bức xạ theo quy định;

- Thực hiện các hoạt động kỹ thuật về đo lường, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm chuẩn các thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Thực hiện hoạt động kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật phương tiện đo, chuẩn đo lường và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật liên quan khác thuộc lĩnh vực được công nhận phục vụ nhu cầu của khách hàng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố;

- Tham gia xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

- Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; hoạt động kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thí nghiệm, vật liệu, dụng cụ, thiết bị điện theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo; hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế;

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Đo lường theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 - Thiết lập, giữ, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường;

- Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm chuẩn các thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Quan trắc phóng xạ môi trường, tư vấn hỗ trợ an toàn bức xạ hạt nhân; khảo sát về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực về đo lường;

- Tổ chức tham quan, học tập, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn và đo lường;

- Báo cáo công tác của phòng định kỳ, đột xuất để phòng Tổng hợp - Chứng nhận tổng hợp báo cáo;

- Quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ công tác của phòng theo đúng quy định;