Tại CECR, chúng tôi có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại cấp địa phương, trong khuôn khổ chủ trương, chính sách quốc gia. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia giải quyết. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu một cách tích cực.

Ứng dụng công nghệ số để kết nối hiệu quả và huy động sự tham gia có ý nghĩa của các đối tác trong các hoạt động bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu là phương pháp tiếp cận của CECR. Các đối tác chính của CECR bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các trường học, các hội đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhóm truyền thông/báo trí, các luật gia, các chuyên gia và cộng đồng. CECR đặc biệt thúc đẩy vai trò tiên phong của phụ nữ và thanh niên trong bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Sứ mệnh (Mission): Góp phần đảm bảo môi trường sống trong lành cho hiện tại và tương lai. Chúng tôi tiên phong trong bảo tồn nguồn nước, quản lý rác thải, thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả và thúc đẩy bình đẳng giới.

Tầm nhìn (Vision): Là đối tác tin cậy, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số nhằm kết nối các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Giá trị cốt lõi (Core values): Kết nối (Networking) – Nhiệt huyết (Energetic) – Truyền cảm hứng (Inspiration) -Học hỏi (Learning) – Nghiên cứu, đổi mới sáng tạo (Think tank & Innovation)

Các hoạt động của CECR được triển khai dựa trên 6 lĩnh vực chính: Bảo tồn nguồn nước; Quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; Giới, Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu; Giáo dục môi trường; Tư vấn, đào tạo và nâng cao; Năng lực quản lý môi trường; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về môi trường.