Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của Viện: Khoa học xã hội, dịch vụ khoa học và công nghệ.

Hoạt động của Viện NCPTVN tập trung vào các vấn đề phát triển Việt Nam, quan hệ của Việt Nam với thế giới trong những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường.

Chức năng và nhiệm vụ:

Viện NCPTVN có những chức năng cơ bản sau đây:

+         Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động nêu trên;

+         Tổ chức, triển khai các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học - công nghệ và các dịch vụ khoa học khác;

+         Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, quản lý phát triển;

+         Thu thập thông tin, tư liệu chuyên ngành, tổ chức các hoạt động truyền thông, hội thảo khoa học, phổ biến thông tin KHCN.

Nhiệm vụ chủ yếu của Viện NCPTVN là: Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và dự án triển khai; công bố những kết quả nghiên cứu, những sản phẩm khoa học dưới hình thức các ấn phẩm khoa học, các kiến nghị về những vấn đề phát triển Việt Nam gửi tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội; tư vấn cho các doanh nghiệp và cộng đồng có liên quan về các giải pháp phát triển; đào tạo và bồi dưỡng về khoa học quản lý phát triển bền vững.

Quyền hạn

Viện NCPTVN có những quyền hạn sau đây:

+         Sửa đổi và ban hành điều lệ cho phù hợp luật pháp, điều kiện hoạt động và thẩm quyền của Viện.

+         Tự chủ tự quyết về phương hướng phát triển, chiến lược hoạt động của Viện.

+         Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính.

+         Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động phù hợp chức năng nhiệm vụ theo quy định hiện hành.