Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, sưu tầm, lưu giữ, giám định và trưng bày về địa chất và sinh vật; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung theo quy định của pháp luật

Nhiệm vụ

a. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên.

b. Nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung.

c. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).

d. Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học; sinh học; môi trường.

e. Tổ chức sưu tầm, trưng bày, triển lãm các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

g. Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao.

h. Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn trên.

i. Hợp tác quốc tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

k. Dịch vụ khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.