Viện Văn hóa kinh doanh (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Nam, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ , Thông tư 03/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều lệ và các quy định của Hiệp hội Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Xây dựng văn hóa kinh doanh vừa là mục tiêu, vừa là thách thức lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần khơi thông, phát triển các giá trị văn hóa kinh doanh, góp phần giúp các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tích cực, chủ động trong hội nhập và phát triển bền vững. Viện Văn hóa kinh doanh ra đời chính là để đáp ứng yêu cầu đó.

Với sứ mệnh “Góp phần gia tăng các giá trị văn hóa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” cùng với tâm huyết của mình, Viện Văn hóa kinh doanh thiết lập những phương pháp đào tạo, huấn luyện và tư vấn mang tính ứng dụng cao nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận các vấn đề của văn hóa kinh doanh, của quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Với trình độ cùng sự tận tâm của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Viện Văn hóa kinh doanh đã và đang đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu để sau đó chuyển tiếp kết quả nghiên cứu đến với doanh nghiệp, góp phần nâng tầm trình độ quản trị cho doanh nghiệp và doanh nhân.

Triết lý hoạt động của viện là kết hợp văn hóa và truyền thống Việt Nam với khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, cũng như những kinh nghiệm về quản trị kinh doanh tiếp thu được từ bên ngoài, đưa vào các chương trình đào tạo, tư vấn, nghiên cứu. Viện hướng đến mục tiêu vì sự hài lòng của khách hàng thông qua hàm lượng tri thức trong các công trình nghiên cứu, các dịch vụ tư vấn và các chương trình đào tạo.

Chức năng của Viện:

-        Nghiên cứu ứng dụng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tổ chức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực liên quan;

 

-        Tư vấn, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực trên;

 

-        Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

* Tầm nhìn:  Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn về văn hóa  kinh doanh

* Sứ mệnh: Góp phần gia tăng các giá trị văn hóa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

* Giá trị cốt lõi: Khác biệt, Chuyên sâu, Thực tiễn.