TẦM NHÌN:

 

ISMS phấn đấu trở thành một tổ chức uy tín hàng đầu trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng, hoạch định và triển khai các chiến lược, chính sách và chương trình trong lĩnh vực y - xã hội học.

NHIỆM VỤ:

 

1.Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực y - xã hội học;

 

2.Cung cấp thông tin/dữ liệu tin cậy làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng, hoạch định và triển khai chính sách, và các chương trình/dự án can thiệp trong lĩnh vực y - xã hội học;

 

3.Thiết kế và thực hiện các dự án, chương trình can thiệp trong lĩnh vực y - xã hội học;

 

4.Góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu trong lĩnh vực y - xã hội học thông qua đào tạo và hợp tác. Đóng góp cho cộng đồng và xã hội qua các chương trình đào tạo và phổ biển kiến thức;

 

5.Xây dựng một môi trường làm việc thuận lợi với hệ thống lương và phúc lợi tốt để cán bộ, nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng và phát triển sự nghiệp.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

1. Hiệu quả, hiệu suất, và chất lượng;

 

2. Niềm tin và uy tín với đối tác;

 

3. Sáng tạo, cởi mở, luôn đổi mới, cải tiến;

 

4. Không ngừng học hỏi, hoàn thiện;

 

5. Tinh thần đồng đội.

 

LĨNH VỰC TRIỂN KHAI

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN