1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết cùng triển khai, thực hiện nghiên cứu lý luận và thực hiện các chương trình, dự án về khoa học môi trường, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, văn hoá và khoa học quản lý nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và hội nhập của đất nước. 

Nhiệm vụ

a. Nghiên cứu, thực hiện và phát triển các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực khoa học môi trường, công nghệ sinh học, kinh tế, xã hội, văn hoá và khoa học quản lý nhằm hỗ trợ các hoạt động xã hội phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững; 

b. Thực hiện các dịch vụ khoa học: Tư vấn, phản biện, thẩm định các chương trình, đề tài, dự án, chuyển giao công nghệ mới liên quan tới các hoạt động về môi trường, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, văn hoá và khoa học quản lý; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng, doanh nghiệp, nhà quản lý về các nhiệm vụ được giao;

c. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

2. Quyền hạn và nghĩa vụ

Quyền hạn 

a. Viện được thực hiện những quyền mà pháp luật cho phép và các quyền ghi trong Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và những quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam và Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội;  

b. Tự chủ trong thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, tự chủ về tài chính và hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, liên kết, hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của Viện; 

c. Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật; 

d. Công bố kết quả hoạt động KH&CN theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật;

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy định của Liên hiệp hội Việt Nam. 

Nghĩa vụ 

a. Viện có nghĩa vụ thực hiện đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp hội Việt Nam và Điều lệ được phê duyệt của Viện và đóng góp vào sự phát triển chung của Liên hiệp hội Việt Nam; 

b. Thực hiện chế độ báo cáo với Liên hiệp hội Việt Nam và cơ quan đăng ký hoạt động KH&CN theo quy định của pháp luật; 

c. Lập, ghi chép sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán doanh nghiệp với cơ quan thuế theo quy định của Nhà nước;

d. Bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ bí mật về KH&CN theo quy định của pháp luật;

e. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

f. Đóng góp vào sự phát triển chung của Liên hiệp hội Việt Nam