Trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và tại các công trình quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia;
  • Tư vấn xây dựng; Lập dự án đầu tư; Thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình;
  • Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Xác định nguyên nhân, thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật; 
  • Chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn trong lĩnh vực xây dựng;
  • Thi công xây dựng mới; Sửa chữa, cải tạo công trình; trùng tu, bảo tồn công trình di tích, công trình kiến trúc cổ.
  • Tổ chức sản xuất, đầu tư kinh doanh các loại sản phẩm vật liệu, hóa phẩm, nguyên liệu xây dựng.
  • Phòng LAS-XD 1494 trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ: Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật liệu xây dựng và công trình xây dựng, Kiểm định chất lượng thi công xây dựng.