"Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đa ngành, đa cấp độ, đào tạo các ngành nghề công nghệ kỹ thuật, nhằm cung cấp cho Thủ đô và Đất nước đội ngũ kỹ sư thực hành và lực lượng lao động khác có tay nghề cao; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực tự chủ, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân, cho người khác; có khả năng hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu của sự đổi mới về khoa học, công nghệ cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của Nhà trường là trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của quốc gia, có nhiều ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn của khu vực và quốc tế, là trung tâm hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ uy tín của Việt Nam."

Các mốc phát triển của nhà trường:

- Trường Trung học Thuỷ lợi trực thuộc Ty Thủy lợi Hà Nội   

(Theo QĐ số 6604/QĐ-VF ngày 24/12/1965 của UBHC Thành phố Hà Nội) 

- Trường Trung học Thuỷ lợi trực thuộc Sở Thủy lợi Hà Nội   

(Theo QĐ số 649/QĐ-TC ngày 10/7/1974 của UBND Thành phố Hà Nội)

- Trường CNKT Thuỷ lợi Nông nghiệp Hà Nội

 (Theo QĐ số 22/QĐ-UB ngày 4/1/1978 của UBND Thành phố Hà Nội) 

- Trường Kỹ thuật Điện tử - Điện lạnh Hà Nội   

(Theo QĐ số 949/QĐ-UB ngày 7/5/1992 của UBND Thành phố Hà Nội)

- Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội    

(Theo QĐ số 1498/QĐ-UB ngày 28/7/1994 của UBND Thành phố Hà Nội)

- Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội   

 

(Theo QĐ số 5194/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)