Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chế tạo trong các lĩnh vực điện, điện tử, tin học, thông tin, viễn thông và vật liệu.

Dich vụ KH & CN: Tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực, tổ chức hội thảo, hội nghị, thực hiện các hợp đồng cung cấp và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Trong các lĩnh vực nghiên cứu triển khai trên chúng tôi đang ưu tiên tập trung trước hết cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra đa với các công nghệ mới nhất trên thế giới.

Các cán bộ của Viện là các cán bộ khoa học có kinh nghiệm, đã và đang tham gia nghiên cứu tại Viện CNĐT, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và giảng dạy tại trường Đại học quốc gia Hà Nội, đã chủ trì thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, điển hình là:

 1- Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước “Hợp tác nghiên cứu xử lý tín hiệu Ra đa bằng các phương pháp số và chọn lọc phân cực” năm 2002-2005, sản phẩm là bản thiết kế cải tiến ra đa P-19 sử dụng công nghệ xử lý phân cực và số.

 2- Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo sơ tốc đạn pháo” năm 2007-2011, sản phẩm là một ra đa đo sơ tốc đạn pháo đảm bảo các yêu cầu chiến - kỹ thuật của Bộ tư lệnh Pháo binh.

 3- Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước “Nghiên cứu, tích hợp, chế tạo Ra đa đo cao trên vật bay tại Việt Nam” năm 2006-2010, sản phẩm là một ra đa đo cao đảm bảo các yêu cầu chiến - kỹ thuật của Viện tên lửa.

 4- Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu dải rộng, nhận biết chủ quyền quốc gia” năm 2008-2011, sản phẩm là hệ thống thu phát tín hiệu dải rộng, nhận biết chủ quyền Quốc gia.