Chức năng

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đời sống;

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ;

Hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực;

Dịch vụ khoa học kỹ thuật (Chuyển giao ứng dụng tiến bộ; Phân tích – thử nghiệm – chế biến; Cung cấp thông tin theo yêu cầu;…)

Nhiệm vụ

Nghiên cứu và lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ thích hợp, thử nghiệm và đế xuất ứng dụng vào địa phương.

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm có tính liên ngành; các dự án hợp tác với nước ngoài hoặc tài trợ của nước ngoài trong lĩnh vực khoa học – công nghệ – môi trường.

Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ (chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo khoa học).

Tổ chức sản xuất thử để trình diễn các sản phẩm mới; hoàn thiện các quy trình công nghệ mới phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất – dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và tư vấn cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án bảo vệ môi trường.

Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin tư liệu khoa học – công nghệ.

Thực hiện các dịch vụ phân tích thử nghiệm chất lượng hàng hóa, các thành phần môi trường